Menu
Your Cart

Algemene verkoopsvoorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden. 


1. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in gevallen zoals bepaald in artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht (WER). Dit is het geval bij de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument draagt zelf de kosten van het terugzenden van de goederen. Raming kosten grote pakketten +/- 200 euro ten koste van de consument.


Herroepingsformulier

Herroeping.pdf


 2. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING


Rechtsvorm: BVBA

RPR: Antwerpen, 

Belgaelectric BVBA


Luitenant Lippenslaan 48

2140 Antwerpen (België)


KBO: 0696.965.784

Tel. 03 808 62 19

E-mail: winkel@belgaelectric.be


3 ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

3.1.) Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant te zijn aanvaard.


2. Beding van eigendomsbehoud. De verkoper behoudt zich de volle eigendom voor alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele som.


3. De leveringstermijnen worden enkel gegeven ten titel van inlichting en kunnen bij niet-naleveing door de verkoper in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding.


4. De gegeven prijzen zijn enkel geldig voor een periode van 1 maand, te tellen vanaf de datum van offerte.


5. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding. In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van de wettelijke intrestvoet.(particulier niet van toepassing)


6. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.


3.2.) Bijkomende voorwaarden internetverkoop


a) Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Belgaelectric BVBA. aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Belgaelectric BVBA. kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op reeds afgesloten contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.


b) Belgaelectric BVBA is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal, zijnde Nederlands, niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.


4.TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

a) Goederen waarop het herroepingsrecht van toepassing is

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.belgaelectric.shop terug te vinden is, betreft een verkoopsaanbod. De eventuele navolgende verkoop komt tot stand door de bestelling te plaatsen op onze website. Belgaelectric BVBA. behoudt zich evenwel het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebreke hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.


5.EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.


6. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.


7. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

8.BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:


a) - rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving)

    - met de volgende betaalkaarten:

       BANCONTACT / PAYPAL / VISA / MASTERCARD / MAESTRO 


b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE15 0018 4010 2730


In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 8 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn wordt  de bestelling geannuleerd.


9.LEVERING

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.


9.1.) Levering van bestellingen boven de € 100


Bestellingen boven de € 100 worden door de eigen leveringsdienst van Belgaelectric BVBA. gratis aan huis geleverd in België. Voor bestellingen onder de € 100 worden de transportkosten duidelijk aangegeven bij de bestelling nml 9 euro.


In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.


In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op 03 808 62 19.  


9.2.) Levering tot eerste deur


De levering van een bestelling zal geschieden tot aan de eerste deur. Dat wil zeggen dat bestellingen in appartementsgebouwen en/of flats en/of gebouwen met meerdere verdiepingen "tot aan de portiek" worden geleverd. De klant behoort zelf zorg te dragen voor verder vervoer tot aan de huisdeur. 


9.3.) Leveringstermijn


De klant wordt gecontacteerd door Belgaelectric BVBA om een leveringsdatum af te spreken. 

Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.


9.4.) Niet tijdig leveren van artikelen


Belgaelectric BVBA kan op geen enkel manier verantwoordelijk gesteld worden voor het laattijdig leveren van artikelen. De verwachte leveringsdatum is binnen de  30 dagen of  gebaseerd op de normale leveringscyclus door de fabrikant leverancier en ook indien de fabrikant leverancier bevestigd of hij het product op voorraad volgt. Belgaelectric BVBA brengt de consument persoonlijk op de hoogte via e-mail indien dit het geval is zodat de consument zijn akkoord kan geven.

Belgaelectric BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze verwachte datum niet wordt gehaald.


10.Klachtenprocedure


10.1.) Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij Belgaelectric BVBA. op 03.808.62.19 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u) of via winkel@belgaelectric.be.


10.2) Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveranciers dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering, dan wel een termijn van 14 dagen. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.


Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier.


11..GARANTIE CONSUMENT


11.1.) Wettelijke waarborg voor consumenten


a) U geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan gelijkvormigheid dat bestaat  bij levering van Uw artikel, op voorwaarde dat u het gebrek niet kende of niet verondersteld was te kennen bij het afsluiten van het contract en als dit gebrek zich voordoet binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.


In dat geval mag U de herstelling of vervanging - en als geen van vernoemde oplossingen mogelijk is - hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, conform de voorwaarden bepaald door de wet (art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Verwittig Belgaelectric BVBA dan schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maand nadat U het gebrek heeft vastgesteld.


b) Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maand vanaf de levering dient Belgaelectric BVBA te bewijzen dat het gebrek niet bestond op het moment van de levering. Na de termijn van 2 jaar kan U geen herstelling of vervanging van Uw artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding elders in het door Belgaelectric BVBA gedane aanbod. Artikels die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar of 6 maand, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die U heeft krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen, laat de garanties, elders beschreven in de catalogus, onverlet.     

c) De garanties zijn niet van toepassing op/bij:


- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het


toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,...);


- onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld dampkapfilters, batterijen, stofzuigzakken en -filters, lampen, rubberen onderdelen,... (niet-limitatieve lijst);


- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen; 

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant, dit zowel door Uzelf als door een derde; 

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat of als het artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient.


d) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.


e) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Belgaelectric BVBA. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste.


f) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.


g) De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.


12.BEWIJS


De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).


13. GEGEVENSBESCHERMING

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een duur niet langer dan wat noodzakelijk is voor de normale bedrijfsvoering


a) Uw gegevens


U stemt ermee in om juiste, recente en volledige gegevens te verstrekken. Voorts stemt U ermee in Uw gegevens bij te houden en bij te werken voor zover dat nodig is om te zorgen dat deze gegevens juist, recent en volledig zijn. U stemt ermee in dat Belgaelectric BVBA de door U verstrekte Registratiegegevens (inclusief betaalkaartgegevens) mag opslaan en gebruiken om Uw rekeningen bij te houden en factuurbedragen af te boeken op Uw betaalkaart.      


b) Verzameling, gebruik en/of verwerking


De gegevens uit het klantenformulier of uit andere formulieren (Persoonlijke gegevens) zullen door Belgaelectric BVBA gebruikt worden voor een persoonlijke klantenservice.


c) Overdracht aan derde partijen


Uw Persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen.


d) Toegang tot en beveiliging van Persoonlijke gegevens


Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn om te handelen in opdracht van Belgaelectric BVBA zullen toegang krijgen tot uw Persoonlijke gegevens.


e) Juistheid & verbetering van Persoonlijke gegevens


U heeft het recht om Uw Persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om Uw Persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.


Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u over een wettelijk recht op toegang, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@Belgaelectric BVBA.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of om deze in hun geheel te verwijderen.


f) Intrekking van Uw toestemming


U kan Uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken.


g) Het gebruik van cookies


Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.


De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen.


14. DISCLAIMER


Wij garanderen dat bij misbruik van de persoonsgegevens van onze klanten, die veroorzaakt zijn, door tekortkomingen in onze veiligheidsvoorzieningen, wij daarvoor de aansprakelijkheid opnemen en de eventueel bewezen schade vergoeden.


Deze website van Belgaelectric BVBA dient uitsluitend informatiedoeleinden. Belgaelectric BVBA besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media  waarnaar door middel van hyperlinks of andere manieren naar verwezen wordt. Belgaelectric BVBA behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging. De website van Belgaelectric BVBA behelst generlei aanbod van Belgaelectric BVBA aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Belgaelectric BVBA, tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het louter inloggen op deze website van Belgaelectric BVBA, noch door het louter op een anders wijze gebruikmaken van deze website van Belgaelectric BVBA ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Belgaelectric BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website, noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Belgaelectric BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Belgaelectric BVBA of op een andere wijze gebruikmaakt van deze website, voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien. De website van Belgaelectric BVBA, is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgaelectric BVBA. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en (vermeend) nalaten van Belgaelectric BVBA in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Belgisch Recht.


15.ODR-platform (Online Dispute Resolution)

http://ec.europa.eu/odr/

Cookies
Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan onze website.